Tag Archives: đô thị

Quản lý bộ mặt đô thị còn nhiều bỏ ngỏ và chồng chéo

Quản lý bộ mặt đô thị còn nhiều bỏ ngỏ và chồng chéo

Đã đến lúc cần hoàn thiện chương trình hành động với tầm nhìn chiến lược phát triển đô thị bài bản, trong đó xác định rõ tầm quan trọng của